Betingelser

1.0 – GrundlagetArbejdet udføres på grundlag af Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (AB92) og Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008 med mindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalen eller af nærværende forretningsbetingelser. Standardforbeholdene kan læses på Dansk Byggeris hjemmeside: www.danskbyggeri.dk .

1.1- Aftalen er indgået, når bygherre har accepteret Villa Altans tilbud uden forbehold eller når der er indgået en entreprisekontrakt mellem parterne. Ved bestilling af altaner uden andet tilkøb (montage, terrassedøre etc.), hvor der ikke afgives et skriftligt tilbud, anses bestilling på E-mail som bindende, når ordrebekræftelsen efterfølgende accepteres.

1.2 – Tilbud afgivet af Villa Altan ApS er bindende i 3 måneder med mindre andet er aftalt skriftligt.

2.0 – YdelsenDet er bygherre, eventuelt i samarbejde med bygherrens byggetekniske rådgiver, der definerer opgaven. Villa Altan stiller sin entreprenørerfaring til rådighed i salgsprocessen.

2.1 – Villa Altan ApS foretager ikke en teknisk og/eller ingeniørmæssig gennemgang af bygherrens ejendom forud for tilbudsafgivelsen.

2.2 – De tekniske løsninger, der foreslås i tilbuddet, er derfor angivet alene ud fra bygherres kravspecifikation og vores ikke-tekniske visuelle besigtigelse af ejendommen. En efterfølgende nærmere teknisk gennemgang af projektet kan derfor nødvendiggøre ændringer, som kan medføre økonomiske meromkostninger for bygherren.

2.3 – Villa Altan ApS påtager sig det ubetingede ansvar for at arbejdet udføres fagmæssigt korrekt og at alle materialer er af sædvanlig god kvalitet.

3.0 – MyndighedsbehandlingVilla Altan ApS tilbyder, som en integreret del af vores ydelse, at forestå ansøgning af byggetilladelse for altanprojekter som iht. Bygningsreglement for småhuse 1998 kræves, hvis afstand til skel og det skrå højdeplan overskrides. Villa Altan påtager sig ikke ansvaret for at projektet godkendes af myndighederne.

3.1 – Gebyr eller andre omkostninger, som myndighederne opkræver i forbindelse med indhentelse af byggetilladelse, afholdes af bygherre.

3.2 – Villa Altan ApS tager i enhver henseende forbehold for forsinkelser som følge af den kommunale myndighedsbehandling af altanprojektet.

4.0 – Jordbundsforhold og nedgravet installationer.Det forudsættes, at byggegrunden har tilstrækkelig bæreevne, således at der ikke kræves ekstrafundering i forbindelse med støbearbejde til søjler. Det forudsættes desuden, at udgravning af huller i forbindelse med støbearbejde kan gennemføres uden hindringer. Ekstraarbejde, i forbindelse med blandt andet opgravning af trærødder, større sten, byggeaffald m.m., betales af bygherren som timebetaling eller efter aftale. Villa Altan ApS forpligter sig til, i så vidt muligt omfang, at orientere bygherren om gennemførelse af ekstraarbejder.

4.1 – Bygherre forpligter sig til at videregive oplysninger om nedgravet installationer såsom strømførende kabler, kloak, gas og vandledninger m.m. Hvis bygherre ikke fremlægger korrekte tegninger/skitser over de nedgravet installationer inden monteringens opstart, fralægger Villa Altan ApS sig ethvert ansvar for beskadigelse af disse.

5.0 – Levering og monteringLeveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen. Bygherre forpligter sig til at rydde og klargøre arbejdsområdet og tilkørselsforholdene. Strømførende kabler eller lignende på væg/mur afmonteres ligeledes af bygherre. Der skal samtidig være adgang til 220 volt strøm samt adgang til vandudtag. Forbrug af strøm og vand i forbindelse med montering betales af bygherren.

5.1 – Levering af altaner og andre produkter fra Villa altan, sker via fragtmand til kundens adresse/matrikel. Villa altans ansvar i henhold til tyveri, hærværk og andre beskadigelser ophører ved leveringen.

6.0 – Ophævelse og misligholdelse af kontraktHvis bygherre ønsker at annullerer ordren, er bygherre forpligtet til at udbetale erstatning i overensstemmelse med skrevne retningslinjer i AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992).

6.1 – Villa Altan ApS forbeholder sig ret til, hvis kontrakten ophæves, på ethvert tidspunkt at kræve udgifter til udarbejdet ekstra tegningsmateriale, betalt af bygherren.

6.2 – Såfremt bygherren misligholder sine forpligtelser, er Villa Altan ApS berettiget til at ophæve aftalen uden nogen form for erstatningsansvar eller bod. Villa Altan ApS er berettiget til at få betaling for udført arbejde eller erstatning i henhold til AB92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992).

6.3 – Ordre på specielt fremstillet vare kan ikke ophæves og/eller returneres.

7.0 – Fejl og manglerI tilfælde af fejl og mangler ved det udførte arbejde af Villa Altan ApS, forpligter Villa Altan ApS sig til at udbedre og afhjælpe disse mangler uden ekstra udgifter for bygherre.

7.1 – Ved uenighed om produkter og/eller arbejdets kvalitet og synsmæssighed, afgøres dette af en syns og skøns mand. Alle udgifter forbundet med syn og skøn, afholdes af bygherre, hvis ikke andet aftales.

7.2 – Bygherre må påregne en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, eks. vedrørende overflader på anvendt træ og galvanisering, hvor overfladen kan fremstå uens i farve og struktur.

8.0 – BetalingsbetingelserVed køb af altaner, carporte og andre vare, hvor der ikke er tilkøbt montage af disse, betales det fulde beløb før afsendelse af vare til kundens adresse.

8.1 – Ved køb af altaner, carporte og andre vare, hvor montage af disse er inkluderet i kontrakten, faktureres kunden 50 % af entreprisesummen ved ordreafgivelse. Når betalingen er modtaget sendes ordren i produktion. De sidste 50 % af entreprisesummen betales, når selve montagen af ordren har fundet sted og godkendt af bygherre. Ved garanti stilling via af en bankgaranti på det af entreprisesummens pålydende beløb, faktureres det fulde beløb først efter endt montering.

8.2 – Ved køb af specielt fremstillede altaner, carporte og andre vare, hvor der ikke er tilkøbt montage af disse, betales det fulde beløb før igangsættelse af produktionen af produktet.

8.3 – Ved køb af specielt fremstillede altaner, carporte og andre vare, hvor montage af disse er inkluderet i kontrakten, faktureres kunden 75 % af entreprisesummen. Når betalingen er modtaget sendes ordren i produktion. De sidste 25 % af entreprisesummen betales, når selve montagen af ordren har fundet sted og godkendt af bygherre. Ved garanti stilling via af en bankgaranti på det af entreprisesummens pålydende beløb, faktureres det fulde beløb først efter endt montering.

8.4- Ved altanprojekter hvor der skal laves fuldt myndighedsprojekt, indeholdende tegningsmateriale og statiske beregninger der udføres af ekstern ingeniør, faktureres denne del forud for udførsel. Projektet sættes først i gang når betalingen er modtaget.

8.5 – Betalings fristen er 8 dage netto. Overskrides betalingsdatoen sendes en rykkerskrivelse inkl. rykker gebyr på kr. 150,­-. Der tilskrives en rente på 2,5 % pr. måned, indtil betalingen er foretaget.